Försäkringar för vuxenstuderande

Här hittar du information om olycksfallsförsäkring för vuxenstuderande. För vidare frågor vänligen ring via vår växel: 0521-72 27 40

Kunskapsförbundet Väst har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och studerande inom förbundets verksamhetsområden. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som drabbar elever och studerande i gymnasium och vuxenutbildning enligt följande:

Försäkringen gäller under heltid (dygnet runt)

Försäkringen omfattar:

 • Värdesäkrade kapitalbelopp på 15/30 basbelopp
 • Läke-, rese- och tandskadekostnader även utanför Norden
 • Rehabiliteringskostnader 1 basbelopp
 • Kostnader för tekniska hjälpmedel 1 basbelopp
 • Övriga merkostnader 1 basbelopp
 • Försäkringen gäller för både medicinsk och ekonomisk invaliditet upp til 15/30bb
 • Skadade personliga tillhörigheter, inklusive glasögon ingår med försäkringsbelopp 0,25bb
 • Skydd vid sveda och värk
 • Ersättning avseende ärr och utseendemässig förändring
 • Ersättning vid smitta av HIV-virus och hepatit som försäkrad drabbas av under utbildning, praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kapitalbelopp 5 basbelopp
 • Krisförsäkring
 • Försäkringen gäller tom 1/9 det år eleven går ut grundskolan
 • Dödsfallsersättning oavsett skadeorsak 1 basbelopp, åldersbegränsning vid 25 år
 • Ingen reducering pga av ålder före 65 års ålder
 • Ingen slutålder för rätt till ersättning
 • Inget krav på lägsta medicinsk invaliditetsgrad för erhållande av ekonomisk invaliditet

 

Försäkringen gör inte undantag för:

 • farliga verksamheter eller sportaktivitet
 • skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan
 • skada som orsakats av drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag eller förfrysning
 • skada i form av hälseneruptur oavsett yttre våld
 • skada i form av vridvåld mot knä

Protector försäkring ASA, Västra trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm