Naturvetenskap

Naturvetenskapliga kurser på gymnasial nivå

Obs! Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka!


Biologi 1

Det centrala inom biologi 1 är ekologi; läran om ekosystem – hur levande organismer växelverkar med varandra i naturen. Till detta är evolution; läran om livsformers utveckling och genetik; läran om arvsanlag och hur egenskaper ärvs tätt kopplat.
Kursen utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt, eleverna lär sig att planera och genomföra egna undersökningar både i laboratorium och i fält, samt att statistiskt bearbeta sina resultat. Kursen förutsätter att eleverna kan arbeta både individuellt och i grupp. Önskvärda förkunskaper är lägst betyget E (alt. G) från grundskolans biologi och svenska eller motsvarande.

Önskvärda förkunskaper: Grundskolans biologi samt svenska/svenska som andraspråk.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Fysik 1a

Fysik A 100 poäng har ersatts av fysik 1a 150 poäng dvs. en utökad kurs med kursmoment från fysik B som kräver mer matematik än gamla kursplanens fysik A. I kursen fördjupas momenten från grundskolans orientering i fysik. Bland kursmomenten finns krafter, jämvikt, hastighet, rörelsemängd, acceleration, impuls, gravitationsfält, tryck, arbete, effekt, verkningsgrad, elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.
Atomkärnans struktur och bindningsenergi, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion. Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning och partikelstrålning, halveringstid och aktivitet. Av kursmomenten framgår att goda kunskaper i matematik är nödvändig.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande nya kursplanens matematik 2 c (du kan läsa kurserna parallellt) eller gamla kursplanens MA C.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Fysik 2

Fysik B 100 poäng har ersatts av fysik 2 100 poäng dvs. en mindre omfattande kurs än fysik B men med kursmoment från både kurs A och B som kräver bra matematikkunskaper.
Bland kursmomenten finns: tvådimensionell rörelse i gravitations och elektriska fält, centralrörelse, vridmoment, harmonisk svängning, vågrörelse, resonans, brytning och interferens av ljus, ljud, elektriska och magnetiska fält, induktion, växelspänning, transformator, elektromagnetisk strålning, fotoelektriska effekten och fotonbegreppet, materiens vågegenskaper, universums utveckling.
I kursen ingår obligatoriska laborationer.

Av kursmomenten framgår att goda kunskaper i matematik är nödvändig.

Önskvärda förkunskaper: Mycket goda och aktuella kunskaper i matematik motsvarande nya kursplanens matematik 3c eller gamla kursplanens Ma D (du kan läsa Ma4 kursen parallellt) och givetvis ett intresse för ämnet och att du läst motsvarande fysik A eller fysik1 tidigare.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Kemi 1

Med atomteori, kemisk bindning och energibegreppet som grund behandlas de kemiska begrepp som du känner till från grundskolan. Kursen ger bredare och djupare kunskaper om materiens uppbyggnad och dess reaktioner. Dessutom ges utrymme för organisk kemi ,syrabasreaktioner och kemiska beräkningar. Den experimentella inriktningen betonas genom demonstrationer och laborationer som grundar sig på ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Önskvärda förkunskaper: Matematik 2c (Matematik B) eller att Du läser Matematik 2c parallellt med Kemi 1.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


Kemi 2

Behandlar organisk kemi, biokemi och kemiska analysmetoder. I kursen ingår också kemisk jämvikt, reaktionshastigheter, kemiska beräkningar samt några aktuella tillämpningsområden. Lärarledda demonstrationer och egna laborationer ingår.

Önskvärda förkunskaper: Kemi 1 eller motsvarande kunskaper

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Naturkunskap 1a1

Det centrala inom naturkunskap 1a1 är ekologi; läran om ekosystem – hur levande organismer växelverkar med varandra i naturen. Till detta är energi, klimat och ekosystempåverkan samt resursutnyttjande tätt kopplat. En aspekt av kursen är hållbar utveckling utifrån konsumtion och resursfördelning.
Kursen utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt, eleverna lär sig att planera och genomföra egna undersökningar både i laboratorium och i fält samt värdera sitt arbete och sitt resultat ur etiska perspektiv till exempel genom seminarium. Ämnet naturkunskap syftar till att ge en naturvetenskaplig medborgarutbildning. Kursen förutsätter att eleverna kan arbeta både individuellt och i grupp.

Önskvärda förkunskaper: Lägst betyget E (alt. G) från grundskolans undervisning i ämnet svenska och undervisning om t.ex. näringslära, fotosyntes och evolutionslära, samt människokroppens delar och funktioner.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Naturkunskap 1b

Det centrala inom naturkunskap 1b är studier av ekosystempåverkan utifrån ekosystemstjänster, resursutnyttjande och miljöns bärkraft. Till detta hör hållbar utveckling utifrån konsumtion och resursfördelning. Detta sätts i relation till människans hälsa och livsstil och dess påverkan på miljön. Kursen tar sig an evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter vid till exempel cellens biologi.
Kursen utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt, eleverna lär sig att planera och genomföra egna undersökningar samt att värdera sitt arbete och sitt resultat ur etiska perspektiv. Ämnet naturkunskap syftar till att ge en naturvetenskaplig medborgarutbildning. Kursen förutsätter att eleverna kan arbeta både individuellt och i grupp.

Önskvärda förkunskaper: Lägst betyget E (alt. G) från grundskolans undervisning i ämnet svenska och undervisning om t.ex. näringslära, fotosyntes och evolutionslära, samt människokroppens delar och funktioner.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Naturkunskap 2

Det centrala inom naturkunskap 2 är människans anatomi och fysiologi; hur vi är uppbyggda, hur kroppen fungerar och hur den har utvecklats under människoartens evolutionära historia. Även andra djurgruppers evolutionshistoria studeras, liksom livets villkor och ekologi på olika nivåer. Kursen tar även upp universums utveckling som förklaring till materiens uppkomst och jordens sammansättning, samt materiens uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
Kursen utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt, eleverna lär sig att planera och genomföra egna undersökningar samt att värdera sitt arbete och sitt resultat ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Kursen förutsätter att eleverna kan arbeta både individuellt och i grupp.

Önskvärda förkunskaper: Naturkunskap 1b (alt. 1a1 och 1a2) med lägst betyget E.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…