Vård och omsorg

Vård och omsorgskurser på gymnasial nivå

Obs! Se alltid i kurskatalogen vilka utbildningar/kurser som är aktuella att söka!


Akutsjukvård

Kursen innehåller vård åtgärder vid akuta och andra sjukdomar, smärtbehandling, medicinsktekniska uppgifter, rehabilitering/habilitering och egen vård. Kursen innefattar vård och omsorg före, under och efter en operation. Att möta och förstå människor i kris och arbeta med etiska frågeställningar som är kopplad till akutsjukvård och dokumentation/rapportering.

Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1 eller Arbetsmiljö och säkerhet, Datorkunskap, Medicinsk grundkurs, Omvårdnad, Social omsorg och Vård och omsorgsarbete

Kursen hålls både som distanskurs och som programfördjupning APL. Boken från förlaget Sanoma Utbildning gäller för dig som läser programfördjupning APL, medan boken från Studentlitteratur gäller för dig som läser på distans.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Barn- och ungdomssjukvård

Kursen utgår från barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling. Kursen innehåller även vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar, barn olycksfall och omhändertagande av prematura barn. Kursen lyfter fram smärtbehandling, medicinteknisk utrustning, rehabilitering/habilitering och egen vård, närståendes behov av information och betydelsen av kommunikation och samarbete. Att möta och förstå barn och ungdomar i kris och arbeta med etiska frågeställningar som är kopplad området barn och ungdomssjukvård. Kursen innehåller även lekens betydelse, dokumentation och rapportering.

Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1 eller Arbetsmiljö och säkerhet, Datorkunskap, Medicinsk grundkurs, Omvårdnad, Social omsorg och Vård och omsorgsarbete.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Barnhälsovård

Kursen innehåller Barnhälsovårdens utveckling ur ett historiskt perspektiv, organisation och lagar som styr. Kursen innehåller även förebyggande barnhälsoarbete utifrån barns och ungdomars fysiskt, psykiska och sociala utveckling, samt vanliga sjukdomar, skaderisker och uppväxtvillkorens betydelse för barns utveckling.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Etik och människans livsvillkor

Kursen innehåller olika kulturers uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Den innehåller även kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Hälsopedagogik

Kursen utgår från Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


Kommunikation

Hur blir man bra på att kommunicera? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Vilken roll spelar kommunikationen i vår vardag? Vad har användandet av digitala medier för betydelse för människors liv och lärande? Detta är några frågor som du får svar på under kursen Kommunikation.

I kursen kommer vi att prata om vad som påverkar människors kommunikation och interaktion med varandra. Vad spelar sociala och kulturella förhållande för roll samt vad har gruppen för betydelse.

Du kommer att få förbättra dina kunskaper i att samtala och lyssna i olika situationer. Genom uppgifter både praktiskt och teoretiskt får du chans att utveckla din kommunikativa förmåga.

Läs mer om ämnet och kursen på skolverkets hemsida…


 

Kost och hälsa

Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om folkhälsopolitiska mål och folkhälsoarbetets framväxt, innehåll och vad som styr detta. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Medicin 1

Kursen grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Kursen behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Kursen innehåller även Brandsäkerhet, Första hjälpen och hjälpinsatser vid krig och katastrofer.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Medicin 2

Kursen grundar sig på fördjupande kunskaper i de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och vätskebalansen men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Kursen behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa.

Förkunskaper: Medicin 1 eller Medicinsk grundkurs

Lär mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap är en kurs för dig som vill få kunskaper om ledarskap. Du lär dig om hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Du kommer känna igen olika ledarskap och organisationsformer. Även att lära dig om hur man planerar och genomför en aktivitet ingår i kursen.

Önskvärda förkunskaper: Grundskolans högstadium.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Psykiatri 1

Kursen innehåller psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap. Kursen innehåller även olika förklaringsmodeller till psykisk ohälsa och identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa. Kursen innehåller även vanliga psykiska funktionshinder, orsaker, symtom, behandling, omvårdnad, förhållningssätt för ett bra samtal.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Psykiatri 2

Kursen innehåller olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten, fördjupning i psykiska funktionshinder, orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning, kommunikation och samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning. Kursen innehåller individuell vårdplanering och samarbete mellan olika yrkesgrupper, ansvarsområden och olika föreningar.

Förkunskaper: Psykiatri 1 eller Medicinsk grundkurs och Psykiatri

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Psykologi 1

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Psykologi 2a

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Räddningsmedicin

Kursen Räddningsmedicin utgår från hur man arbetar prehospitalt – organisation, lagar som reglerar den verksamheten samt betydelsen av kommunikation och samarbete. Kursen tar upp medicinskt omhändertagande vid akuta skador och sjukdomar som ex. först hjälpen, medicinsk teknisk utrustning, dokumentation, att möta och förstå människor i kris och arbeta med etiska frågeställningar som är kopplad till prehospital vård.

Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1 eller Arbetsmiljö och säkerhet, Datorkunskap, Medicinsk grundkurs, Omvårdnad, Social omsorg och Vård och omsorgsarbete

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Socialpedagogik

Kursen berör livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället, kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.
Kursen tar även upp utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Specialpedagogik 1

Kursen innehåller kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar, samhällets, förmåga att möta människor med respekt och att kunna diskutera etiska frågor inom området.

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Specialpedagogik 2

Kursen behandlar innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet. Denna kurs vill vidare utveckla användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
En viktig del i kursen är planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.

Förkunskaper: Specialpedagogik 1

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…


 

Äldres hälsa och livskvalitet

Kursen tar upp det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Kursen tar även upp vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar liksom emotionell och social omsorg för meningsfull tillvaro och delaktighet i samhället.

Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 2 eller Arbetsmiljö och säkerhet, Datorkunskap, Omvårdnad, Social omsorg och Vård och omsorgsarbete

Läs mer om ämnet och kursen på Skolverkets hemsida…